Свържете се с нас на 0700 14 802 от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.

  • За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна;
  • За разговори от мрежата на мобилни оператори, включително и международни, се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния Ви план;
  • При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свързвате и чрез телефон +359 2 902 0506

На единния телефонен номер за цялата страна 0700 14 802 се предоставят консултации по въпроси, свързани със социално-осигурителното законодателство, краткосрочните парични обезщетения, пенсиите, административните услуги и срокове за подаване на документи. По телефона клиентите могат да отправят своите запитвания относно прекратени осигурители без правоприемник с предадени разплащателни ведомости в НОИ. Предоставя се информация относно прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент (ЕИО) № 574/72 и международните договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност по отношение на пенсии, парични обезщетения за болест и майчинство и парични обезщетения за безработица. Клиентите на НОИ могат да научат какъв е редът за получаване на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО). Предоставят се указания и консултации за ползване на справочните и административни електронни услуги, достъпни чрез интернет страницата на НОИ, както и за програмните продукти със свободен достъп.

Информация, съдържаща лични данни, може да бъде получена чрез ЕГН/ПИК или БУЛСТАТ/ИКО от тук.

ПИК се издава от всяко едно териториално поделение на НОИ без оглед на адресна регистрация на лицата.

Гореща телефонна линия за пенсионни консултации - стационарен телефонен номер  02 926 1111 и мобилен номер 0882 187  111