Телефонни номера и адреси на офисите на НОИ в страната

Централно управление на НОИ

гр. София, 1303,бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

Контактен център на НОИ

Факс:02 926 14 40

Централно управление (ЦУ) на НОИ:noi@nssi.bg

Териториални поделения (ТП) на НОИ - ще ги намерите по-долу в контактите на всяко едно от тях

HandsДостъп за глухи лица

Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Е-справка - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия,изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвайте специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

ТП НА НОИ